ΘΕΜΑ:Καθορισµός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων της ∆΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 και 30 του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65) «Αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου Λυκείου».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3475/06 (ΦΕΚ Α΄ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
 5. Tη µε αρ. πρωτ. 63442/Γ2/27-06-2005 (ΦΕΚ B΄ 921) Υ.Α. «Πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα Γ΄ τάξης Ηµερησίου Ενιαίου Λυκείου και ∆΄ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου» και τη µε αρ. πρωτ. 106529/Γ2/28-09-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1988) «Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 63442/Γ2/27-08-2005 ως προς την ονοµασία του µαθήµατος Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της ∆΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
 7. Τη µε αρ. πρωτ. Φ.908/18254/Η/20-02-2012 (ΦΕΚ Β΄ 372) Υ.Α. µε θέµα «∆ιαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται µε το ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)»

 

 

 

Αποφασίζουµε:

Ορίζουµε την εξεταστέα - διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων της ∆΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 ως εξής:

 

∆΄ΤΑΞΗΕΣΠΕΡΙΝΟΥΓΕΝΙΚΟΥΛΥΚΕΙΟΥ

 

  Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

 

Στη  διδακτέα  -  εξεταστέα  ύλη  του  µαθήµατος  της  Νεοελληνικής  Γλώσσας  της  ∆΄  τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαµβάνονται τα  εγχειρίδια:

 

 1. Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., έκδοση

2013,εκτός από τα εξής:

 • Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο
  • Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιµίου
  • To κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία

 

 1. Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο

 

Στόχος της αξιολόγησης του µαθητή στο πλαίσιο του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα η συνολική αποτίµηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως ποµπού και ως δέκτη).

 

Συγκεκριµένα:

Ι. ∆ΙΑΒΑΖΩ/ ΚΑΤΑΝΟΩΚΑΙΓΡΑΦΩ

 

 1. 1.  Ο µαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα κείµενο.

α)  Όσον αφορά το  περιεχόµενο  ενός κειµένου,  επιδιώκεται ο µαθητής  να είναι  σε  θέση να κατανοεί το περιεχόµενο του κειµένου, και συγκεκριµένα :

 • να διακρίνει:
 • τους τρόπους πειθούς (επίκλησηστηλογική,επίκλησηστοσυναίσθηµατου δέκτη, επίκληση στο ήθος, επίκληση στην αυθεντία)
  • τα µέσα πειθούς (επιχειρήµατα, τεκµήρια κ.ά.)
  • το είδος της  συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική)  µιας παραγράφου ή ενός κειµένου
   • να διακρίνει τους τρόπους και τα µέσα πειθούς:
    • στη διαφήµιση
    • στον πολιτικό λόγο
    • στον επιστηµονικό λόγο
    • να αξιολογεί τα µέσα πειθούς, και συγκεκριµένα:
     • να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα ενός επιχειρήµατος
     • να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκµηρίων
     • να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα
     • να διακρίνει το είδος του δοκιµίου, µε βάση:
      • την οργάνωση / δοµή (συνειρµική – λογική)
      • το σκοπό (απόδειξη µιας θέσης – ελεύθερος στοχασµός)
      • την οπτική (υποκειµενική – αντικειµενική)
      • τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κ.ά.
     • να  αναγνωρίζει  ορισµένα  χαρακτηριστικά  του  δοκιµίου,  όπως  είναι  ο  υποκειµενισµός,  ο αντιδιδακτισµός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξοµολογητικός τόνος κ.ά.
      • να διακρίνει το δοκίµιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα
      • να εντοπίζει σε ένα κείµενο (δοκίµιο /άρθρο /επιφυλλίδα κ.ά.):
       • το θέµα

 

 

 

 • την άποψη του συγγραφέα
 • τα µέσα πειθούς που χρησιµοποιεί για να τεκµηριώσει την άποψή του
 • τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση του προβλήµατος κ.ά.
 • να διακρίνει σε ένα κείµενο το καίριο και το ουσιώδες από τη λεπτοµέρεια και το επουσιώδες.

 

β)  Όσον αφορά την οργάνωση / δοµή ενός κειµένου επιδιώκεται ο µαθητής να είναι σε θέση:

 • να εντοπίζει τα βασικά µέρη (πρόλογο, κύριο µέρος, επίλογο) ενός κειµένου
 • να χωρίζει το κείµενο σε παραγράφους/νοηµατικές ενότητες
 • να αναγνωρίζει τα µέσα µε τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειµένου

(διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις κ.ά.)

 • να  επισηµαίνει  τους  τρόπους  µε  τους  οποίους  οργανώνονται  οι  παράγραφοι  π.χ.  µε αιτιολόγηση, µε σύγκριση και αντίθεση, µε ορισµό, µε διαίρεση, µε παράδειγµα κ.ά.
 • να διακρίνει την οργάνωση/δοµή ενός κειµένου (λογική ή συνειρµική οργάνωση, παραγωγική ή επαγωγική συλλογιστική πορεία κ.ά.).

 

γ)  Όσον  αφορά  τη  γλώσσα  ενός  κειµένου  (λεξιλόγιο,  στίξη,  µορφοσυντακτικά  φαινόµενα, γλωσσικές ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο µαθητής να είναι σε θέση:

 • να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του ποµπού οι οποίες αφορούν τη χρήση:

-               ενεργητικής ή παθητικής φωνής

-               συγκεκριµένου ρηµατικού τύπου (προσώπου/χρόνου/έγκλισης)

-               µακροπερίοδου ή µη λόγου

-               παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου

-               ρηµατικών ή ονοµατικών συνόλων

-               αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας

-               των σηµείων της στίξης

-               λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά.

 • να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων
 • να ερµηνεύει λέξεις
 • να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου
 • να βρίσκει συνώνυµα, αντώνυµα, οµόρριζα, να αντικαθιστά λέξεις ή φράσεις του κειµένου µε άλλες, να σχηµατίζει µε ορισµένες λέξεις φράσεις ή περιόδους λόγου κ.ά.
  • να  χαρακτηρίζει  το  ύφος  του  κειµένου,  λαµβάνοντας  υπόψη  την  επικοινωνιακή  περίσταση

(σκοπό, δέκτη, είδος λόγου κ.ά.).

 

 1. 2.    Ο  µαθητής  -  µε  βάση  συγκεκριµένο  κείµενο-  παράγει  γραπτό  κείµενο.  Συγκεκριµένα, επιδιώκεται ο µαθητής να είναι σε θέση:
 • να πυκνώνει ένα κείµενο, να κάνει την περίληψή του
 • να δίνει τίτλο στο κείµενο ή πλαγιότιτλους σε παραγράφους/νοηµατικές ενότητες ενός κειµένου
 • να οργανώνει το διάγραµµατου κειµένου
 • να αναπτύσσει ένα κειµενικό απόσπασµα, (µια φράση ή ένα επιχείρηµα του κειµενογράφου)
 • να ανασκευάζει τα επιχειρήµατα του κειµενογράφου και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη
 • να µετασχηµατίζειένα κείµενο π.χ. από ένα επίπεδο ύφους σε άλλο κ.ά.

 

 

ΙΙ.ΓΡΑΦΩ

 

Ο µαθητής παράγει κείµενο, ενταγµένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, το θέµα του οποίου σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε οικείους θεµατικούς κύκλους από τη γλωσσική διδασκαλία.

Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έµφαση στην παραγωγή κριτικού –αποφαντικού λόγου, δηλαδή στην παραγωγή κειµένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, η λογική οργάνωση, η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά.

Στο πλαίσιο της παραγωγής κειµένου θα πρέπει να επιδιώκεται από τον µαθητή:

 

Α. Ως προς το περιεχόµενο του κειµένου

 • η συνάφεια των εκτιθέµενων σκέψεων µε τα ζητούµενα του θέµατος
 • η επαρκής τεκµηρίωση των σκέψεών του µε την παράθεση κατάλληλων επιχειρηµάτων

 

 

 

 • η ανάπτυξη όλων των θεµατικών κέντρων
 • η πρωτοτυπία των ιδεών
 • ο βαθµός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται µε το παραγόµενο κείµενο κ.ά.

Β. Ως προς την έκφραση/µορφή του κειµένου

 • η σαφής και ακριβής διατύπωση
 • ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος
 • η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανάλογα µε το είδος του κειµένου
 • η τήρηση των µορφοσυντακτικών κανόνων
 • η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σηµείων στίξης κ.ά.

Γ. Ως προς τη δοµή/διάρθρωση του κειµένου

 • η λογική αλληλουχία των νοηµάτων
 • η συνοχή του κειµένου (οµαλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων µερών του κειµένου)
  • η ένταξη του κειµένου στο ζητούµενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά.

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου (από το 1815 έως σήµερα) της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου και ∆΄ Τάξης Εσπερινού Λυκείου, Γενικής Παιδείας, των Ιωάννη Κολιόπουλου, Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Θεόδωρου Νηµά, Χάριτος Σχολινάκη - Χελιώτη, έκδοση 2013.

 

Α. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871)

 1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815)                                               σ. 9-12
 2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήµατα στην Ευρώπη                                      σ. 13-15
  1. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821-

Ένα µήνυµα ελευθερίας για την Ευρώπη                                                      σ. 16-33

 1. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881)                                        σ. 34-37
 2. Το Ανατολικό Ζήτηµα και ο Κριµαϊκός Πόλεµος                                             σ. 38-40
  1. Η Βιοµηχανική Επανάσταση                                                                           σ. 41-43

 

Β. ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ (1871-1914)

 1. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισµό της Ελλάδας                                       σ. 60-62
 2. Εθνικά κινήµατα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη                                              σ. 63-67
 3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913)                                                                σ. 68-73

 

Γ. Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ      σ. 75-96

 

∆.Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

1. Η δεκαετία 1920-1930                                                                                      σ. 97-100

 1. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930)                                            σ. 101-103
 2. Η διεθνής οικονοµική κρίση και οι συνέπειές της                                            σ. 104-105
 3. Η Ελλάδα κατά την κρίσιµη δεκαετία 1930-1940                                           σ. 106-108

 

Ε. Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ                                                                   σ. 111-138

 

ΣΤ. Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

1.

H µεταπολεµική οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας –

 

 

Η σύσταση και   η λειτουργία   του ΟΗΕ

σ. 139-142

2.

Η έναρξη του Ψυχρού   Πολέµου, οι επιπτώσεις   του στην Ελλάδα και

 

 

o Εµφύλιος Πόλεµος

σ. 142-145

3.

Η εξέλιξη και το   τέλος του Ψυχρού Πολέµου

σ. 146-149

5.

Η πορεία προς την ευρωπαϊκή   ενοποίηση:

 

 

Πραγµατικότητες και   προοπτικές

σ. 154-156

6.

Η Ελλάδα έως   το 1974

σ. 157-159

7.

Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης   και ένταξη στην Ενωµένη   Ευρώπη

σ. 160-162

8.

Το Κυπριακό πρόβληµα

σ. 163-165

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 

Από  το  βιβλίο  «Μαθηµατικά  και  Στοιχεία  Στατιστικής»  της  Γ΄  τάξης  Γενικού  Λυκείου  των Λ. Αδαµόπουλου κ.α., έκδοση 2013.

 

Κεφάλαιο 1         ∆ιαφορικός Λογισµός

Παρ. 1.1.    Συναρτήσεις.

Παρ. 1.2.    Η έννοια της παραγώγου. Παρ. 1.3.    Παράγωγος συνάρτησης

Παρ. 1.4     Εφαρµογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτήριο της 2ης παραγώγου.

 

Κεφάλαιο 2       Στατιστική

Παρ. 2.1    Βασικές έννοιες

Παρ. 2.2    Παρουσίαση Στατιστικών ∆εδοµένων, χωρίς την υποπαράγραφο "Κλάσεις άνισου πλάτους".

Παρ. 2.3    Μέτρα Θέσης και ∆ιασποράς, χωρίς τις υποπαραγράφους: "Εκατοστηµόρια", “Επικρατούσα τιµή” και "Ενδοτεταρτηµοριακό εύρος".

Παρατηρήσεις

Η διδακτέα- εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Τα θεωρήµατα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται.

Οι εφαρµογές και τα παραδείγµατα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις,

µπορούν, όµως, να χρησιµοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων, ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

∆εν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη όσα θέµατα αναφέρονται στην εκθετική και λογαριθµική συνάρτηση.

Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται στους µαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την εξέταση θεµάτων, των οποίων η αντιµετώπιση απαιτεί τη χρήση τους.

 

 

ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας των Γεωργακάκου Π., Σκαλωµένου Αθ. κ.α., έκδοση 2013:

 

 1. ΤΟ ΦΩΣ

1.1          Η φύση του φωτός.

1.3          Μήκος κύµατος και συχνότητα του φωτός κατά τη διάδοσή του.

1.4          Ανάλυση λευκού φωτός και χρώµατα.

 

 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

2.1          Ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτοµο του υδρογόνου.

2.2          ∆ιακριτές, ενεργειακές στάθµες.

2.3          Μηχανισµός παραγωγής και απορρόφησης φωτονίων.

2.4          Ακτίνες Χ.

 

 1. ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

3.1          Ιδιότητες των πυρήνων.

3.3       Η  ραδιενέργεια.  (Εκτός  της  υποπαραγράφου:  Ρυθµοί  διάσπασης  –  Χρόνος υποδιπλασιασµού. Σελ. 87 – 88)

 

Σηµείωση

Τα  θέµατα  που  αναφέρονται  στο  βιβλίο  µε  έγχρωµο  φόντο  (πράσινο)  δεν  αποτελούν εξεταστέα - διδακτέα ύλη.

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας των Αδαµαντιάδου Σ. κ.ά., όπως αυτό αναµορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. και Πανταζίδη Γ., έκδοση 2013.

 

Κεφάλαιο 1 «Άνθρωπος και Υγεία»,

εκτόςαπό τις σελίδες 19-21 (Πολλαπλασιασµός των ιών) της ενότητας 1.2 (Μικροοργανισµοί), την υποενότητα 1.2.2 (Μετάδοση και αντιµετώπιση των παθογόνων µικροοργανισµών), την υποενότητα 1.3.3. (Προβλήµατα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήµατος), καθώς και τις ενότητες 1.4 (Καρκίνος) και 1.5 (Ουσίες που προκαλούν εθισµό).

 

Κεφάλαιο 2 «Άνθρωπος και Περιβάλλον»,

εκτόςαπό την υποενότητα 2.2.3 (Η έννοια της παραγωγικότητας), την ενότητα 2.4 (εισαγωγή σελ. 92-94) και τις υποενότητες 2.4.1 (Άνθρωπος και περιβαλλοντικά προβλήµατα), 2.4.2 (Μείωση της βιοποικιλότητας) και 2.4.4 (Ρύπανση).

 

Κεφάλαιο 3 «Εξέλιξη»: µόνο την Εισαγωγή 3.1 (σελίδες 119-131).

 

 

Σηµείωση

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δενπεριλαµβάνονταιταπαραθέµατα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των µαθητών, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους, οι πίνακες, τα µικρά ένθετα κείµενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές- δηµιουργικές εργασίες των µαθητών.

 

 

  Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

Ι. ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, των Μ. Κοπιδάκη, ∆. Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση 2013.

 

Α. Εισαγωγή

 

Ι.        Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ

σ. 34-39 (Κεφ. ∆2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. ∆ιαλεκτική, µαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισµών, η επαγωγική µέθοδος και η ηθική. Κεφ. ∆3: Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη).

 

ΙΙ.       Ο ΠΛΑΤΩΝ

σ. 40-42 (κεφ. Ε1: Ο βίος του).

 

ΙΙΙ.      Πλάτωνος Πρωταγόρας:

α)  σ.  49-52  (Α.  Η  διάρθρωση  του  διαλόγου  και  τα  πρόσωπα:  «Εισαγωγή…»  έως  και

«Η απάντηση του Πρωταγόρα…»)

β) σ. 56-57 (Β. Η φιλοσοφική σηµασία του διαλόγου).

 

 1. Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία

α)  σ.  92-93  (1.  Νεανικές  φιλοδοξίες  και  απογοητεύσεις,  2.  Η  συγγραφή  της  Πολιτείας  και

3. Η σκηνοθεσία και τα πρόσωπα του διαλόγου)

β) σ. 96-102 (6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλάκων, 12. Οι φιλόσοφοι-βασιλείς, 13. Η δικαιοσύνη και 14. Οι φαύλες πολιτείες).

γ) σ. 113 (Η αλληγορία του σπηλαίου).

 

 

 

 

 1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βίος και έργα):

α) σ. 139-141 («Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης-Λίγα λόγια για την καταγωγή του» και

«Ο Αριστοτέλης στην Ακαδηµία του Πλάτωνα: µαθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια»)

β) σ. 145-149 («Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλεξάνδρου», «Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο» και «Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα-Το τέλος της ζωής του»).

 

 1. VI.        ΑριστοτέληΗθικάΝικοµάχεια,σ. 151-153

 

 1. VII.       ΑριστοτέληΠολιτικά,σ. 178-179

Β. Κείµενα Ι.         ΠΛΑΤΩΝ

Πρωταγόρας: οι ενότητες 1, 4, 5, 6 και 7.

 

Πολιτεία:οι ενότητες 11, 12 και 13.

 

 

ΙΙ.        ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

 

Ηθικά Νικοµάχεια:οι ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9.

 

Πολιτικά: οι ενότητες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 και 20.

 

ΙΙ.Α∆Ι∆ΑΚΤΟΚΕΙΜΕΝΟ

 

 1. 1.  ΚΕΙΜΕΝΟ

Αδίδακτο πεζό κείµενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου.

 

 1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

α. Η ύλη που περιλαµβάνεται στα βιβλία του Γυµνασίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα», Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου, έκδοση 2013.

β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαµβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής ∆ιδασκαλίας», έκδοση 2013 (ενότητες 1-21).

 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Από το βιβλίο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Κ. Ακρίβου, ∆. Αρµάου κ.ά, έκδοση 2013.

 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ)

 1. ∆ιονύσιος Σολωµός, «Ο Κρητικός»
 2. Γεώργιος Βιζυηνός, «Το αµάρτηµα της µητρός µου»
  1. Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, «Όνειρο στο κύµα»
   1. Ποιήµατα για την ποίηση
 • Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κοµµαγηνή

595     µ .Χ.»

 • Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Ο ∆αρείος»
 • Γιώργης Παυλόπουλος, «Τα Αντικλείδια»
 1. «Σελίδες του Γ. Ιωάννου»
 • «Μες στους προσφυγικούς συνοικισµούς»
 1. Η ποιήτρια Κική ∆ηµουλά
 • «Σηµείο Αναγνωρίσεως»

 

 

 

Σηµείωση

Τα λογοτεχνικά κείµενα (ποιητικά-πεζά) που περιλαµβάνονται στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη θαδιδαχθούνµε τη σειρά που δίνονται παραπάνω, η οποία καθορίζεται από:

α)  τη  χρονολογική  σειρά  των  κειµένων,  σύµφωνα  µε  την  κατάταξή  τους  στην  Ιστορία  της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και

β)  το  είδος  τους,  µε  στόχο  την  εναλλαγή  ποίησης  και  πεζογραφίας,  ώστε  να  διατηρείται  το ενδιαφέρον των µαθητών.

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Από το βιβλίο “Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας” Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. ∆ετοράκη, έκδοση 2013.

 

Ι.   Η   ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ   ΚΑΙ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   ΤΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΚΟΜΜΑΤΩΝ   ΣΤΗΝ   ΕΛΛΑ∆Α

(1821-1936).

Β. Χειραφέτηση και αναµόρφωση (1844-1880),                                                 σ. 70-79

Γ. ∆ικοµµατισµός και εκσυγχρονισµός (1880-1909),                                           σ. 80-88

∆. Ανανέωση - ∆ιχασµός (1909-1922),                                                                σ. 89-98

 

ΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (1821-1930)

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα,                                                  σ. 137

Β. Η Μικρασιατική καταστροφή,                                                                         σ. 144-152

Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων,                                                               σ. 153-159

∆. Η αποζηµίωση των ανταλλαξίµων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση,       σ. 160-162

Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα,                                                      σ. 163-169

 

ΙΙΙ. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ

20ουΑΙΩΝΑ.

Ε. Η περίοδος της αυτονοµίας και η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα,           σ. 206-220

 

IV. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

∆. Ο Παρευξείνιος Ελληνισµός το 19ο και 20ο αιώνα,                                          σ. 245-254.

 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

 

Από το βιβλίο «Λατινικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, των Μ. Πασχάλη

-Γ. Σαββαντίδη, έκδοση 2013.

 

Κείµενα - Γραµµατική - Συντακτικό

Τα κείµενα των ενοτήτων 21-50, εκτός των ενοτήτων 22, 26, 33, 35, 39, 40, 46 και 50, από τις οποίες θα διδαχθούν µόνο τα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα.

Τα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα που περιλαµβάνονται σ' όλες τις ενότητες (21-50) του διδακτικού εγχειριδίου της τάξης αυτής.

Επίσης, στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συµπεριλαµβάνονται τα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα που περιέχονται και στις είκοσι ενότητες του βιβλίου «Λατινικά» της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Μ. Πασχάλη - Γ. Σαββαντίδη, έκδοση 2013.

 

 

 

  Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΦΥΣΙΚΗ

 

Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α., έκδοση 2013.

 

 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1-1          Εισαγωγή.

1-2         Περιοδικά φαινόµενα.

1-3          Απλή αρµονική ταλάντωση. 1-4            Ηλεκτρικές ταλαντώσεις.

1-5         Φθίνουσες ταλαντώσεις.

1-6         Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις.

1-7         Σύνθεση ταλαντώσεων.

 

 1. ΚΥΜΑΤΑ

2-1          Εισαγωγή.

2-2         Μηχανικά κύµατα.

2-3         Επαλληλία ή υπέρθεση κυµάτων.

2-4          Συµβολή δύο κυµάτων στην επιφάνεια υγρού. 2-6            Παραγωγή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

2-8       Το φάσµα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 2-9          Ανάκλαση και διάθλαση.

 

 1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4-1          Εισαγωγή.

4-2          Οι κινήσεις των στερεών σωµάτων. 4-3          Ροπή δύναµης.

4-4       Ισορροπία στερεού σώµατος. 4-5            Ροπή αδράνειας.

4-6       Θεµελιώδης νόµος της στροφικής κίνησης. 4-7            Στροφορµή

4-8          ∆ιατήρηση της στροφορµής.

4-9         
Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. 4-10        Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

 

 1. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

5-1         Εισαγωγή.

5-2         Κρούσεις.

5-3         Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.

5-4          Ελαστική κρούση σώµατος µε άλλο ακίνητο πολύ µεγάλης µάζας.

 

 

Σηµείωση

Τα ένθετα που περιλαµβάνονται στα διδακτικά βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη.

 

 

ΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο «Χηµεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, ∆. Γάκη κ.ά., έκδοση 2013.

 

Κεφάλαιο 1  Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων και ο περιοδικός πίνακας,

εκτός από:

α) Τα στοιχεία µετάπτωσης (σ. 21-22) της παραγράφου 1.3

β) Την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 (σ. 26)

γ) Τα σχήµατα µορίων - θεωρία VSEPR της παραγράφου 1.5 (σ. 32-35).

 

 

 

 

Κεφάλαιο 3 Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία,

εκτός από:

α) την ισχύ οξέων – βάσεων και µοριακή δοµή της παραγράφου 3.2 (σ. 99-101)

β) την παράγραφο 3.6 ∆είκτες - ογκοµέτρηση (σ. 122-130)

γ) την παράγραφο 3.7 Γινόµενο διαλυτότητας (σ. 131-137).

 

Κεφάλαιο 5 Οργανική χηµεία,

εκτός από:

α) το επαγωγικό φαινόµενο της παραγράφου 5.1 (σ.  199 -200),

β) την παράγραφο 5.2 Στερεοϊσοµέρεια (εναντιοστερεοµέρεια και διαστερεοµέρεια) (σ. 201 -214)

γ) την αρωµατική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3 (σ. 221-222)

δ) τους µερικούς µηχανισµούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 (σ. 230-236)

ε) την παράγραφο 5.4 (οργανικές συνθέσεις – διακρίσεις) (σ. 237- 253).

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Από το βιβλίο «Μαθηµατικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ανδρεαδάκη Στ., κ.α., έκδοση 2013.

 

ΜΕΡΟΣ Α

 

Κεφάλαιο 2      Μιγαδικοί αριθµοί

Παρ. 2.1     Η έννοια του Μιγαδικού Αριθµού.

Παρ. 2.2     Πράξεις στο σύνολο Cτων Μιγαδικών. Παρ. 2.3     Μέτρο Μιγαδικού Αριθµού.

 

ΜΕΡΟΣ Β

 

Κεφάλαιο 1        Όριο - Συνέχεια συνάρτησης

Παρ. 1.1     Πραγµατικοί αριθµοί. Παρ. 1.2     Συναρτήσεις.

Παρ. 1.3     Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση. Παρ. 1.4     Όριο συνάρτησης στο x0Î R

Παρ. 1.5     Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου  "Τριγωνοµετρικά όρια" Παρ. 1.6     Μη πεπερασµένο όριο στο x0ÎR

Παρ. 1.7     Όριο συνάρτησης στο άπειρο. Παρ. 1.8     Συνέχεια συνάρτησης.

 

Κεφάλαιο 2        ∆ιαφορικός Λογισµός

Παρ. 2.1     Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο "Κατακόρυφη εφαπτοµένη" Παρ. 2.2     Παραγωγίσιµες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση.

Παρ. 2.3    Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος που αναφέρεται στην παράγωγο γινοµένου συναρτήσεων.

Παρ. 2.4    Ρυθµός µεταβολής.

Παρ. 2.5    Θεώρηµα Μέσης Τιµής ∆ιαφορικού Λογισµού. Παρ. 2.6    Συνέπειες του Θεωρήµατος Μέσης Τιµής.

Παρ. 2.7    Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος της σελίδας

262 και χωρίς το θεώρηµα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης παραγώγου).

Παρ. 2.9    Ασύµπτωτες - Κανόνες De l’ Hospital.

 

Παρατηρήσεις

Η διδακτέα- εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Τα θεωρήµατα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται.

 

 

 

Οι εφαρµογές και τα παραδείγµατα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις,

µπορούν, όµως, να χρησιµοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

∆εν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη όσα θέµατα αναφέρονται στην εκθετική και λογαριθµική συνάρτηση.

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Αλεπόρου- Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κοµητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β., έκδοση 2013.

 

Κεφάλαιο 1         «Το γενετικό υλικό».

 

Κεφάλαιο 2          «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθµιση της γενετικής πληροφορίας», εκτόςαπό την ενότητα «Γονιδιακή ρύθµιση» (σ. 40-42).

 

Κεφάλαιο4         «Τεχνολογία   του   ανασυνδυασµένου   DNA»,   εκτός   από   τις   υποενότητες

«Κλωνοποίηση του mRNA …», «Υβριδοποίηση των νουκλεϊνικών οξέων …» και

«Η   αλυσιδωτή   αντίδραση   πολυµεράσης   (PCR)   επιτρέπει   τον   επιλεκτικό πολλαπλασιασµό αλληλουχιών DNA» (σ. 60-61).

 

Κεφάλαιο 7 «Αρχές και µεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας», εκτόςαπό την υποενότητα «Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σηµαντικό σταθµό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας» (σ. 111-112).

 

Κεφάλαιο 8         «Εφαρµογές  της  Βιοτεχνολογίας  στην  Ιατρική»,  εκτός  από  τις  ενότητες

«Εµβόλια» και «Αντιβιοτικά».

 

Κεφάλαιο 9         «Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία».

 

 

Σηµείωση

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαµβάνονται:

α) όλα τα ένθετα-παραθέµατα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των µαθητών, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους, σε θέµατα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήµης της Βιολογίας και των εφαρµογών της µε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής.

β) οι χηµικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείµενο και συµβάλλουν στην κατανόησή του, σε καµία όµως περίπτωση δεν απαιτείται η αποµνηµόνευσή τους.

γ) όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσουµε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου και τα οποία αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δηµιουργικές εργασίες των µαθητών.

 

 

 

 

 

. ΜΑΘΗΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α., έκδοση 2013, όπως ακριβώς ορίζεται για τη Φυσική της Θετικής Κατεύθυνσης.

 

 

 

ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

 

ΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο «Χηµεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη,

∆. Γάκη κ.ά., έκδοση 2013.

 

Κεφάλαιο 1 Οξέα– Βάσεις και Ιοντική ισορροπία,

εκτός από:

α) την ισχύ οξέων – βάσεων και µοριακή δοµή της παραγράφου 1.2 (σ. 10-12)

β) την ογκοµέτρηση ασθενούς οξέος µε ισχυρή βάση και την ογκοµέτρηση ασθενούς βάσης

µε ισχυρό οξύ της παραγράφου 1.6 (σ. 38-40)

γ) την παράγραφο 1.7 γινόµενο διαλυτότητας (σ. 42- 48).

 

Κεφάλαιο 3 Οργανική χηµεία,

εκτός από:

α) την παράγραφο 3.1 Στερεοϊσοµέρεια (εναντιοστερεοµέρεια και διαστερεοµέρεια) (σ. 101-114)

β) την αρωµατική υποκατάσταση της παραγράφου 3.2 (σ. 121-122)

γ) την παράγραφο 3.3 οργανικές συνθέσεις-διακρίσεις (σ. 130-146).

 

 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο “Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης”  της Γ΄  τάξης του Γενικού Λυκείου των Γιαλούρη Π., Μποσινάκου Αικ., Σίδερη ∆., έκδοση 2013.

 

Κεφάλαιο 2      Αµινοξέα – Πεπτίδια

Κεφάλαιο 3      Πρωτεΐνες

Κεφάλαιο 4      Ένζυµα, µόνοοι ενότητες 4.1, 4.2, 4.3 και 4.9

Κεφάλαιο 5      Νουκλεϊνικά οξέα

Κεφάλαιο 7      Βασικές αρχές µεταβολισµού, εκτόςαπό την ενότητα 7.4

Κεφάλαιο 8      Σάκχαρα, εκτός από την ενότητα 8.3

Κεφάλαιο 9       Μεταβολισµός των σακχάρων, µόνο οι ενότητες 9.1, 9.2, 9.3 και 9.4

 

 

Σηµείωση

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαµβάνονται:

α) τα ένθετα-παραθέµατα (κείµενα σε πράσινο φόντο), τα κείµενα υπό τον τίτλο ‘’Γνωρίζεις ότι’’ και οι χηµικοί τύποι που βρίσκονται µέσα σε πλαίσιο.

β)  το  περιεχόµενο  των  αριθµηµένων  εικόνων  που  συνοδεύει  το  κείµενο  και  συµβάλλει  στην κατανόησή του. ∆εν απαιτείται η αποµνηµόνευσή του.

γ) όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσουµε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, τα οποία αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δηµιουργικές εργασίες των µαθητών.

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ανδρεαδάκη Στ., κ.α., έκδοση 2013, όπως ακριβώς ορίζεται για τα Μαθηµατικά Θετικής Κατεύθυνσης.

 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Από το Βιβλίο: «Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των ∆. Μπουραντά, Α. Βάθη, Χ. Παπακωνσταντίνου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση 2013.

 

Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και Οργανισµοί

1.2   Η Επιχείρηση                                                                 (σελ. 25-29)

1.3   Λειτουργίες της επιχείρησης                                          (σελ. 30-34)

1.4   Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της                             (σελ. 34-37)

1.5   Η Αποτελεσµατικότητα των Επιχειρήσεων                    (σελ. 37-43)

 

 

 

 

Κεφάλαιο 2: Η Επιστήµη της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων

2.1   Εισαγωγικές Έννοιες                                                     (σελ. 55)

2.2   Οργάνωση και ∆ιοίκηση                                                 (σελ. 56-61 και 63)

(εκτός από την παράγραφο 2.2.4. «Η χρησιµότητα και η καθολική εφαρµογή του Management»

σελ. 62 και οι αντίστοιχες στο 2.2.4. ασκήσεις που υπάρχουν στη σελ. 63)

 

Κεφάλαιο 3: ∆ιοικητικές Λειτουργίες

3.3     ∆ιεύθυνση                                                                     (σελ. 123-156)

3.3.1   Ηγεσία – Βασικές έννοιες

3.3.2   Παρακίνηση

3.3.3   ∆υναµική Οµάδων

3.3.4   Επικοινωνία

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαµα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση 2013.

 1. Ανάλυση προβλήµατος

1.1  Η έννοια πρόβληµα.

1.2  Κατανόηση προβλήµατος.

1.3  ∆οµή προβλήµατος.

1.4  Καθορισµός απαιτήσεων.

1.5  Κατηγορίες προβληµάτων.

1.6  Πρόβληµα και υπολογιστής.

 

 1. Βασικές Έννοιες Αλγορίθµων

2.1  Τι είναι αλγόριθµος.

2.3  Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθµων.

2.4  Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθµου.

2.4.1  ∆οµή ακολουθίας.

2.4.2  ∆οµή Επιλογής.

2.4.3  ∆ιαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείταιη τελευταία πρόταση της σελίδας 36

«Αν οι διαφορετικές επιλογές … στο παράδειγµα που ακολουθεί», που αναφέρεται στην πολλαπλή επιλογή, καθώς και το παράδειγµα 5 Επιλογή ορίων, σελ. 37).

2.4.4  Εµφωλευµένες ∆ιαδικασίες.

2.4.5  ∆οµή Επανάληψης

 

 1. ∆οµές ∆εδοµένων και Αλγόριθµοι

3.1  ∆εδοµένα

3.2  Αλγόριθµοι+ ∆οµές ∆εδοµένων =Προγράµµατα

3.3  Πίνακες

3.4  Στοίβα

3.5  Ουρά

3.6  Αναζήτηση

3.7  Ταξινόµηση

 

 1. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού

7.1  Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ

7.2  Τύποι δεδοµένων

7.3  Σταθερές

7.4  Μεταβλητές

7.5  Αριθµητικοί τελεστές

7.6  Συναρτήσεις

7.7  Αριθµητικές εκφράσεις

7.8  Εντολή εκχώρησης

 

 

 

7.9  Εντολές εισόδου-εξόδου

7.10  ∆οµή προγράµµατος

 

 1. Επιλογή και επανάληψη

8.1  Εντολές Επιλογής

8.1.1  Εντολή ΑΝ

8.2  Εντολές επανάληψης

8.2.1  Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

8.2.2  Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

8.2.3  Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ

Οι ενότητες 3.4 και 3.5 εξετάζονται µόνο ως θεωρία.  Σηµείωση

Οι µαθητές θα µπορούν να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων είτε σε οποιαδήποτε µορφή παράστασης αλγορίθµου είτε σε «ΓΛΩΣΣΑ», όπως αυτή ορίζεται και χρησιµοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο. Ασκήσεις ή παραδείγµατα του βιβλίου µαθητή ή του τετραδίου µαθητή που χρησιµοποιούν την ΕΠΙΛΕΞΕ, η οποία έχει εξαιρεθεί, θα αντιµετωπίζονται

µε τη χρήση άλλης δοµής επιλογής.

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο «Ηλεκτρολογία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βιδιαδάκη, Χ. Κανελλόπουλου, Α. Μπινιάρη, Γ. Χατζαράκη, έκδοση 2013.

 

 1. Ηλεκτρικά κυκλώµατα – Μετρήσεις

1-1 Νόµος του Ohm

1-2  Νόµοι του Kirchoff

1-3 Βασικές εφαρµογές του νόµου του Ohm και των νόµων του Kirchoff 1-3.1 Συνδεσµολογία αντιστάσεων

1-3.2 Συνδεσµολογία πηγών τάσης

1-3.3 ∆ιαιρέτες τάσης και ρεύµατος

1-4  Εναλλασσόµενο ρεύµα

1-5  Παραγωγή εναλλασσόµενου ρεύµατος – εναλλασσόµενης τάσης

1-6  Ενεργός ένταση και ενεργός τάση

1-7  ∆ιανυσµατική παράσταση εναλλασσόµενου ρεύµατος

1-8  Βασικά κυκλώµατα στο εναλλασσόµενο ρεύµα

1-8.1 Ωµική αντίσταση στο Ε. Ρ. 1-8.2 Πηνίο στο Ε. Ρ.

1-8.3 Πυκνωτής στο Ε. Ρ.

1-9  Σύνθετα κυκλώµατα – Σύνθετη αντίσταση

1-9.1 Κύκλωµα RL σε σειρά

1-9.2 Κύκλωµα RLC σε σειρά – Συντονισµός σειράς

1-10  Ισχύς στο εναλλασσόµενο ρεύµα

 

 1. Ηλεκτρονικά

Γενικά

4-1  Ηλεκτρική Αγωγιµότητα

4-2  Αγωγιµότητα των ηµιαγωγών

4-2.1 Ενδογενείς ή αυτοτελείς ηµιαγωγοί

4-2.2 Ηµιαγωγοί πρόσµιξης

4-3  Επαφή p-n

4-3.1 Πόλωση της επαφής p-n

4-3.2 Χαρακτηριστική καµπύλη της επαφής p-n 4-4 Κρυσταλλοδίοδος επαφής

4-5 Εφαρµογές των διόδων

 

 

 

4-5.1 Μετατροπή της εναλλασσόµενης τάσης (ac) σε συνεχή τάση (dc) 4-5.2 Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις

4-6 Κρυσταλλοτρίοδος (transistor) 4-6.1 Λειτουργία του τρανζίστορ

4-7  Ενισχυτής

4-7.1 Χαρακτηριστικά ενισχυτών

4-10 Ολοκληρωµένα κυκλώµατα (Integrated Circuits, IC) 4-11 Ερωτήσεις – Ασκήσεις (όσες αντιστοιχούν στην ύλη) 4-12 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Digital Electronics)

4-13  Πραγµατοποίηση ψηφιακών κυκλωµάτων

4-14  Συστήµατα αρίθµησης

4-16  Άλγεβρα Boole

4-17  Λογικές Πύλες (Gates)

 

 

Σηµείωση

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συµπεριλαµβάνονται οι εφαρµογές, οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και τα προβλήµατα, που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα-εξεταστέα ύλη και που περιέχονται στο βιβλίο της «Ηλεκτρολογίας».

 

 

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Από  το  βιβλίο  «Αρχές  Οικονοµικής  Θεωρίας»  της  Γ’  τάξης  Γενικού  Λυκείου  των  Λιανού  Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α., έκδοση 2013.

 

Κεφάλαιο 1    Βασικές Οικονοµικές Έννοιες, εκτός των παραγράφων 6 και 13.

 

Κεφάλαιο 2    Η Ζήτηση των Αγαθών.

 

Κεφάλαιο 3    Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8

και 9, που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής.

 

Κεφάλαιο 4    Η προσφορά των αγαθών.

 

Κεφάλαιο 5    Ο προσδιορισµός των τιµών, εκτός της παραγράφου 6.

 

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόµενα κεφάλαια.

 

 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αθήνα ,   31-07-2013

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Πέμπτη, 24 Μαϊου 2018

Μαθήματα On-line

Ημερολόγιο

«  Μάιος 2018  »
ΚΔΤΤΠΠΣ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

QR code

QR code

Χρήσιμα προγράμματα

Επισκέπτες

ΣήμεραΣήμερα186
ΧθεςΧθες356
Αυτή την εβδομάδαΑυτή την εβδομάδα1404
Αυτό τον μήναΑυτό τον μήνα21829
1897342