ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΧΗΜΕΙΑΣ 2020 –ΑΛΥΚΕΙΟΥ

1. Έστω ότι ένα καθαρό υγρό σώμα μάζας m και όγκου V/2, έχει πυκνότητα d. Αν πάρουμε διπλάσιο όγκο από αυτό τότε η πυκνότητα του σώματος θα είναι:

            α. διπλάσια          β. τριπλάσια          γ. ίδια             δ. υποδιπλάσια

2.Δίνονται τα στοιχεία: 20Ca και 1H. Κάτω από κατάλληλες συνθήκες τα στοιχεία αυτά αντιδρούν. Ο δεσμός που σχηματίζεται ανάμεσά τους είναι:

          α. ομοιοπολικός    β. ημιπολικός     γ. ετεροπολικός         δ. μεταλλικός

απαντώνται στη φύση είναι: 80% και 20% αντίστοιχα. Η σχετική ατομική μάζα του στοιχείου Α θα είναι:

         α. 2x+1               β. 2x+0,4         γ. 2x+0,8         δ. 2x+0,2

4. Στοιχείο 15Χ σχηματίζει με το 12Mg την ακόλουθη ένωση:

                α. MgΧ                     β. Mg2X3                        γ. Mg3X2                   δ. MgX2

5. Το CO2 είναι ένα από τα αέρια που συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Η θέση του C (άνθρακα) και του Ο (οξυγόνου) στον Περιοδικό Πίνακα είναι αυτή που φαίνεται παρακάτω. 

                                                                                                                                               

                      

                                                                                                              

                                                                                                              

C

Ο

Ο δεσμός C=O είναι:

              α. μη πολωμένος ομοιοπολικός                        β. ετεροπολικός δεσμός 

              γ. πολωμένος ομοιοπολικός                              δ. δεν έχω αρκετά δεδομένα

6. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι σωστή;

α. Ένα γραμμομόριο μιας χημικής ένωσης αποτελείται από 6,022 1023 μόρια της χημικής ένωσης

β. Ένα γραμμομόριο μιας χημικής ένωσης ζυγίζει όσο η σχετική μοριακή μάζα σε γραμμάρια

γ. Δύο γραμμομόρια μιας χημικής ένωσης αποτελούνται από 12,044 1023 μόρια χημικής ένωσης

δ. Ένα γραμμομόριο καθεμιάς χημικής ένωσης καταλαμβάνει όγκο 22,4 λίτρα

7. Κατά το βράσιμο του αβγού η εξωτερική περιοχή του κρόκου πρασινίζει. Αυτό οφείλεται στη μετουσίωση των πρωτεϊνών τόσο της αλβουμίνης όσο και των πρωτεϊνών του κρόκου, οπότε ελευθερώνεται S (θείο), Η (υδρογόνο) και Fe (σίδηρος). Τα στοιχεία αυτά σχηματίζουν Η2S και FeS στον οποίο οφείλεται και το πρασίνισμα του κρόκου. Το Η2S είναι αέριο, ενώ ο FeS στερεό. Διάσημοι σεφ προτείνουν μόλις ολοκληρωθεί ο βρασμός, να βουτάμε το αβγό σε κρύο νερό. Η επιστημονική εξήγηση αυτής της πρότασης μαγειρέματος είναι:

α. Να διακόψουμε το επιπλέον μαγείρεμα (λόγω της ήδη αυξημένης θερμοκρασίας του αβγού) αλλά και να απομακρυνθεί το Η2S το οποίο είναι περισσότερο διαλυτό σε χαμηλές θερμοκρασίες.

β. Με τον τρόπο αυτό θα ανακόψουμε κάθε άλλη χημική αντίδραση

γ. Έτσι σερβίρουμε πιο γρήγορα και δεν θα προλάβει να σχηματιστεί FeS

δ. Η διαλυτότητα του H2S στο παγωμένο νερό μειώνεται και συνεπώς θα παραμείνει εγκλωβισμένο στην αλβουμίνη  

8. Τρεις φοιτητές συζητούν μεταξύ τους. 

1ος φοιτητής: Αφού η σχετική ατομική μάζα του Η είναι 1 και του Ο 16, τότε η σχετική μοριακή μάζα του Η2Ο είναι 18 γραμμάρια 2ος φοιτητής: 2 mol Η2Ο περιέχουν 2 mol ατόμων Η

3ος φοιτητής: Η σχετική μοριακή μάζα του νερού (Η2Ο) είναι 18, επειδή η σχετική ατομική του Η είναι 1 και του οξυγόνου 16

4ος φοιτητής: 3 mol υδρογόνου περιέχονται σε 1,5 mol Η2Ο Ποιού φοιτητή η πρόταση είναι σωστή κατά τη γνώμη σας;

       α. 1ος φοιτητής       γ. 3ος φοιτητής 

                β. 2ος φοιτητής             δ. 4ος φοιτητής

9. Αναμειγνύονται200g διαλύματος HCl 20% w/w με 300g διαλύματος HCl 30% w/w . Το διάλυμα που προκύπτει έχει περιεκτικότητα % w/w :

                α. 25%                     β. 50%                            γ. 24%                      δ. 26%

10. Τρία διαφορετικά οξείδια του αζώτου, καθένα από τα οποία περιέχει 7g αζώτου, ζυγίζουν αντίστοιχα 15g, 23g και 19g. Οι μοριακοί τύποι των οξειδίων, είναι αντίστοιχα:

               Α. NO, N2O3, N2O5                                   B. NO, NO2, N2O3

               Γ. N2O, NO2, N2O5                                   Δ. NO2, N2O3, N2O5

11. Η αντίδραση που πραγματοποιείται για να φουσκώσει ο αερόσακος ενός αυτοκινήτου σε

περίπτωση σύγκρουσης, είναι:  2NaN3(s) à 2Na(s) + 3N2(g)

Πόσα mol αζώτου παράγονται από τη διάσπαση 2,52mol ΝaN3(s);

               α. 1,68                      β. 2,52                      γ. 3,78                      δ. 7,56

12. 8,4g άλατος του τύπου MHCO3 αντιδρούν με περίσσεια διαλύματος HCl και ελευθερώνονται 2,24 L CO2 (STP). Η Ar του Μ είναι:

                α. 32    β. 84    γ. 23    δ. 21

13.Το στοιχείο Σ βρίσκεται με τη μορφή τριών ισοτόπων 56Σ, 57Σ, 58Σ, σε αναλογία            ατόμων 3:2:1 αντίστοιχα. Η μέση σχετική ατομική μάζα του Σ είναι:

       α. 57,00                  β. 56,67                     γ. 59,00                     δ. 57,33

14.Ο αριθμός νετρονίων που περιέχονται σε 0,04mol, είναι:

        α. 7,21023                                               β. 5,81023              γ. 2,41024        δ. 1,31024

15.Κατά τη διάλυση μείγματος Fe και FeOσε αραιό υδατικό διάλυμα H2SO4εκλύεται αέριο:

         α. SO2     β. H2    γ. H2SO2      δ. SO3

16.Δείγμα 3 gορείχαλκου (κράμα χαλκού και ψευδάργυρου) εισάγεται σε περίσσεια αραιού διαλύματος H2SO4οπότε εκλύεται αέριο όγκου 0,336 Lσε STP. Η %w/w περιεκτικότητα του ορείχαλκου σε Cu είναι:

        α.32,5                β.  63,5           γ.  76,5          δ.67,5

17.Για την πλήρη εξουδετέρωση 30,0 mL διαλύματος φωσφορικού οξέος, συγκέντρωσης 2Μ απαιτούνται 45,0 mL διαλύματος υδροξειδίου του καλίου. 

Η συγκέντρωση του διαλύματος υδροξειδίου του καλίου είναι:

         α. 1,3 Μ                β. 2,0 Μ          γ. 4,0 Μ          δ. 5,0 Μ

18.Από τις παρακάτω χημικές αντιδράσεις

(Α)          H2SO4   +   2NaOH        Na2SO4    +   2H2O

(Β)          CH2=CH2+ H2        CH3CH3

(Γ)          Ba(NO3)2   +   K2SO4        2ΚNO3    +   BaSO4           οξειδοαναγωγικέςείναι:

               α. (Α) και (Γ)  β. (Β) και (Γ)  γ. (Α) και (Β)  δ. (Β)

19.Η ποσότητα Na+σε 400 mL διαλύματος Na3PO40,2 Μ είναι:

       α. 0,008mol        β. 0,24mol     γ. 8,0mol       δ. 24,0mol

20.Εάν διαλυθούν 50g ζάχαρης σε 200g νερού, το διάλυμα θα έχει %w/w περιεκτικότητα:

α. 50                           β. 25                           γ. 20                  δ. 75

21.Η μάζα του οξυγόνου που περιέχεται σε 224LCΟ2 σε S.T.P. ισούται με: 

α.10g                        β.320g                      γ.20g  

22.Ο όγκος 1mol νερού σε S.T.P. ισούται περίπου με:

   δ.160g

α.22,4L                     β.22,4mL                  γ.18,0mL 

   δ.18,0L

 

                                                                                  

23.Οι στοιχειομετρικοί συντελεστές της αντίδρασης:  κFe2O3(s) + λCO(g) μFe(s) + νCO2(g) είναι:

α.        κ=1     λ=1     μ=2     ν=1                β.        κ=1     λ=2     μ=2

ν=4    

γ.        κ=1     λ=3     μ=2     ν=3                δ.        κ=2     λ=3     μ=4

ν=3    

24.Το ξίδι του εμπορίου γράφει στην ετικέτα: «περιέχει 4,1% w/w οξικό οξύ» (CH3COOH, Mr=60). Aν η πυκνότητα του ξιδιού είναι 1,01 g/mL, η συγκέντρωση του ξιδιού σε οξικό οξύ είναι:

Α.         0,38 Μ

Β.         0,69 Μ

Γ.         1,10 Μ

Δ.         4,10 Μ

25.Ένα δείγμα αιθανόλης (C2H5OH) περιέχει 3,01.1023 άτομα C. Το δείγμα  δεν περιέχει:

Α.         0,25 mol ατόμων οξυγόνου.

Β.         0,5 mol ατόμων άνθρακα.

Γ.         0,25 mol μορίων αιθανόλης. Δ.           3 mol ατόμων υδρογόνου.

26.Σε 27 οC και πίεση 0,50 atm η πυκνότητα ενός αέριου υδρογονάνθρακα βρέθηκε 0,89 g/L. Ο υδρογονάνθρακας πιθανό να είναι:

Α.        CH4

Β.         C2H4

Γ.         C2H6

Δ.         C3H8

27.Για να διαπιστώσεις αν ένα στερεό είναι Κ2S ή ΚNO3 πρέπει να τους προσθέσεις υδατικό διάλυμα:

Α.        Ba(NO3)2

Β.         Ca(OH)2

Γ.         Pb(NO3)2

Δ.         NaCl

28.Δείγμα ένυδρου θειικού χαλκού (CuSO4·xH2O) έχει μάζα 5,29 g. Όταν απομακρυνθεί το νερό, το άνυδρο άλας έχει μάζα 3,38 g. H τιμή του x είναι:

Α. 2

Β. 3   Γ. 4       

Δ. 5

29.Ποια είναι η τελική συγκέντρωση των Cl- στο μείγμα που προκύπτει με ανάμειξη 25 mL διαλύματος Na2SO4(aq)0,1 Μ με 350 mL διαλύματος BaCl2(aq) 0,15 M και μετά αραιωθεί μέχρι το 1,0 L.

Α.        0,051Μ

Β.         0,105Μ

Γ.         0,150Μ

Δ.         0,264 Μ

30.Πόσα mol Al2O3 μπορούν να σχηματιστούν όταν αναμειχθούν 0,36 mol αλουμινίου και 0,36 mol οξυγόνου;

Α.        0,12 mol

Β. 0,18 mol Γ. 0,28 mol Δ. 0,72 mol

31.Ένα δείγμα αέρα περιέχει περίπου 71% v/v N2 και 29% v/v O2. Ποια είναι η % w/w του δείγματος σε N2;Α. Μικρότερη από 71%

Β.         Μεγαλύτερη από 71%

Γ.         Ίση προς 71%

Δ.         Χρειάζονται περισσότερα δεδομένα.

32.100 mL αποσταγμένου νερού αναμιγνύονται με 1 L αιθανόλης 96 % v/v. Ο όγκος του αιθανολικού διαλύματος του νερού που προκύπτει υφίσταται συστολή κατά 1 %.

Ποια είναι η συγκέντρωση του νερού (σε mol/L) στο αιθανολικό διάλυμα;

A. 14,8         B.   7,78           Γ.   7,14             Δ.   0,1                             Ε. 16,5

33.Προσδιορίστηκε ότι αν 4,475 g ενός μετάλλου Χ ενωθούν με 1,000 g οξυγόνου σχηματίζουν ένα οξείδιο του τύπου Χ2Ο3. Το ατομικό βάρος (σχετική ατομική μάζα) του μετάλλου είναι:

Α. 4,475           Β. 71,62        Γ. 47,73           Δ.107,4                    Ε.118,2

34.20 g κράματος Cu-Zn προστίθενται σε περίσσεια υδατικού διαλύματος υδροχλωρικού οξέος και μετά το πέρας της αντίδρασης εκλύονται 4,48 L σε STP συνθήκες. Η στα εκατό (%) περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο είναι: Α. 20 %       Β. 40 %    Γ. 35 %         Δ. 65 %    Ε. 60 %

 Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

Ημερολόγιο

«  Μάρτιος 2023  »
ΚΔΤΤΠΠΣ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

QR code

QR code

Χρήσιμα προγράμματα

Επισκέπτες

ΣήμεραΣήμερα2603
ΧθεςΧθες3288
Αυτή την εβδομάδαΑυτή την εβδομάδα12278
Αυτό τον μήναΑυτό τον μήνα94607
6092801